UMOWA WYPOŻYCZENIA zawarta dnia .........................................................w Kielcach pomiędzy:
1. P.H.U. KWADRYGA, 25-639 Kielce ul. Malików 56 , Regon: 292840423, Nip: 959-022-02-26, tel. 501-701-790 reprezentowanym przez Kamila Bartczaka zwanym dalej w treści umowy „WYPOŻYCZAJĄCYM” a:

2...............................................................................................................................................................................

zamieszkałym..............................................................................................................................................................legitymującym się D.O. nr i seria:....................................., pesel:...............................,wydanym przez..............................

oraz prawo jazdy (do wglądu), zwanym dalej w treści umowy „POŻYCZAJĄCYM”, o następującej treści:

§ 1

Wypożyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do przyczepy samochodowej z wyposażeniem dodatkowym: (stelaż z plandeką, koło zapasowe, podporowe, redukcja ..., pasy szt ..., dodatkowa plandeka, kluczyk zabezpieczający, najazdy) nr rejestracyjny........................nr ID:.............................................................

§ 2

Na tej zasadzie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu przyczepę wymienioną w § 1 wraz z dowodem rejestracyjnym i opłaconą polisą ubezpieczeniową OC przyczepy na okres od: ..........................godzina: ..................do ...............................

§ 3

Stawka wypożyczenia przyczepy wynosi................złotych netto za dobę i płacona będzie przez Pożyczającego gotówką w dniu zwrotu przyczepy. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie aż do ustania zobowiązania wobec Wypożyczającego, Pożyczający ponosi koszty jak za wypożyczenie w tym czasie. Do 2 godzin przekroczenia doby dolicza się 0zł, w przypadku zwłoki w czasie powyżej 2 godzin zostanie naliczona należność zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.

§ 4

1. Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu przyczepy wymienionej w § 1 bez wezwań, w uzgodnionym w niniejszej umowie terminie.

2. Wszelkie opóźnienie terminu zwrotu przyczepy Pożyczający zobowiązany jest zgłosić Wypożyczającemu pisemnie, e-mailem, bądź sms-em z wyświetlonym numerem nadawcy. Nie zwrócenie przyczepy w ciągu 2 dni od umówionego terminu bez poinformowania o tym fakcie Wypożyczającego skutkuje zgłoszeniem na Policję przywłaszczenia mienia i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 5

1. Przyczepa wymieniona w § 1 jest w pełni sprawna technicznie, bez jakichkolwiek wad, braków i usterek. Pożyczający oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego przyczepy wymienionej w § 1.

2. Pożyczający zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu umowy, celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego wyposażenia i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przedmiotu umowy pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Wypożyczającego.

3. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki przy wypożyczaniu przedmiotu umowy musi być ona wymieniona i dokładnie opisana w § 5 punkcie 3-cim UmowyWypożyczenia..........................................................................................................

§ 6

1. Pożyczający ma obowiązek używać przyczepę zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązuje się zwrócić go w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

2. Pożyczający nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wypożyczonej przyczepie. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa może nastąpić tylko w autoryzowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu Wypożyczającego.

§ 7

1. Pożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną wobec Wypożyczającego za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.

2. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przyczepę.

3. W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Pożyczający musi natychmiast powiadomić Wypożyczającego i Policję.

4. Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.

5. Za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (awarii, naprawy po wypadku, zakupu nowego przedmiotu umowy, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia) Pożyczający ponosi koszty jak za wypożyczenie w tym okresie.

6. Zwrot kosztów naprawy przedmiotu umowy, zwrot kosztów zakupu nowej przyczepy winien nastąpić w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia Wypożyczającemu.

7. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej przyczepy odpowiadającej tej samej klasie, wymiarom i temu samemu producentowi.

§ 8

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez Pożyczającego. Ubezpieczenie przewożonego ładunku Pożyczający może dokonać we własnym zakresie.

§ 9

Pożyczający oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami i uprawnieniami do kierowania pojazdem /zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 10

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., informujemy, że Administratorem danych jest P.H.U. KWADRYGA. Podanie danych osobowych wymagane jest w celu realizacji umowy wypożyczenia przyczepy. Pożyczający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu. Posiada Pan /Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. Odbiorcami Pana/Pani danych jest wyłącznie P.H.U. KWADRYGA.

§ 11

1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczającego Kancelarię.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wypożyczającego i Pożyczającego.

4. Strony umowy oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i podpisują ją dobrowolnie.