1. Wypożyczalnia Przyczep MALIKÓW jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach: 7:00 - 19:00, niedziela do uzgodnienia.
2. Przedmiot umowy wypożycza się po spisaniu umowy wypożyczenia pomiędzy właścicielem Wypożyczalni lub osobą przez niego upoważnioną  - Wypożyczającym, a Pożyczającym.
3. Podstawą spisania umowy i wypożyczenia jest dowód osobisty oraz prawo jazdy (do wglądu).
4. Przedmiot umowy stanowi własność Wypożyczającego.
5. Przedmiotem umowy wypożyczenia jest objęte wyposażenie dodatkowe (stelaż z plandeką, koło zapasowe, koło podporowe, adapter - redukcja, pasy mocujące) oraz dokumenty (dowód rejestracyjny wypożyczanej przyczepy wraz z opłaconą polisą OC).
6. Przedmiot umowy nie jest objęty ubezpieczeniem typu Autocasco.
7. Doba rozpoczyna się od godziny wypożyczenia.
8. Należność za okres wypożyczenia płacona jest przez Pożyczającego gotówką w dniu zwrotu przedmiotu umowy wypożyczenia. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie aż do ustania zobowiązania wobec Wypożyczającego Pożyczający ponosi koszty jak za wypożyczenie w tym okresie.
9. Do 3 godzin przekroczenia doby dolicza się 0 zł, powyżej 3 godzin należność liczona jest wg obowiązującego cennika Wypożyczalni.
10. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi pełne 6 godzin zegarowych, choćby faktycznie czas korzystania z przedmiotu umowy był krótszy.
11. Jeżeli czas wypożyczenia będzie krótszy lub dłuższy od ustalonego terminu pobrana zostanie zapłata za okres użytkowania zgodnie z obowiązującym cennikiem Wypożyczalni.
12. Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy bez wezwań, w uzgodnionym w umowie terminie.
13. Wszelkie opóźnienie terminu zwrotu przedmiotu umowy Pożyczający zobowiązany jest zgłosić Wypożyczającemu pisemnie, e-mailem lub sms-em z wyświetlonym numerem nadawcy. Nie zwrócenie przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od umówionego terminu bez poinformowania o tym fakcie Wypożyczającego skutkuje zgłoszeniem na Policję przywłaszczenia mienia i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
14. Pożyczający zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu umowy, celem ustalenia stanu technicznego, kompletności dodatkowego wyposażenia i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przyczepy pod rygorem utraty roszczeń wobec Wypożyczającego. W przypadku stwierdzenia usterki przy wypożyczaniu przedmiotu umowy musi być ona wymieniona i dokładnie opisana w umowie.
15. Pożyczający ma obowiązek używać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązuje się zwrócić go w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
16. Pożyczający nie może dokonywać przeróbek i samodzielnych napraw w wypożyczonym przedmiocie umowy. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa może nastąpić tylko w autoryzowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu Wypożyczającego.
17. Pożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną wobec Wypożyczającego za szkody wynikłe w okresie użytkowania przedmiotu umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.
18. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przedmiot umowy.
19. W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Pożyczający musi natychmiast powiadomić Wypożyczającego i Policję.
20. Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.
21. Za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (awarii, naprawy po wypadku, zakupu nowego przedmiotu umowy, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia) Pożyczający ponosi koszty jak za wypożyczenie w tym okresie.
22. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego w ponad 50% wartości nowego przedmiotu umowy w dniu oddania, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowego przedmiotu umowy odpowiadającej tej samej klasie, wymiarom i temu samemu producentowi.
23. Zwrot kosztów naprawy przedmiotu umowy, zwrot kosztów zakupu nowego przedmiotu umowy winien nastąpić w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia w Wypożyczalni. 
24. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez Pożyczającego. Ubezpieczenie przewożonego ładunku pożyczający może dokonać we własnym zakresie.
25. Pożyczający oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.
26. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia. Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu, zachowując prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.
27. W przypadku nie wywiązania się z warunków zawartej umowy wypożyczenia i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczalnię Kancelarię.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i podpisywaną umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Umowę wypożyczenia sporządza się w 2 - óch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wypożyczającego i Pożyczającego.
30. Strony umowę podpisują dobrowolnie, nie wnoszą zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu.